« Home | 歷史.民族.情操.信念.使命 » | 委身的基礎 » | 將福音傳染開去! Becoming A Contagious Christian » | Jubilization 2009.1 復修.復和.復興 » | AFC All Hands Training Day 2009 » | 活出使命人生 - 從創世記看成敗得失 » | 聖禮與儀式 » | 2008 贖。釋。愛 Redeem. Liberate. Love. » | 從頭學崇拜 Learning to Worship (Again) » | 現代教會危機 之 自由 »

情緒健康的教會 The Emotionally Healthy Church

 • Speaker: Alan Yu
 • Date: April - June, 2009
 • Format: Seminar
 • Occasion: Adult Sunday School, Westside Baptist Church, Vancouver
 • Language: Cantonese
 • Length: about 45 minutes per session
 • Content:
  教會有問題!有乜問題?
  • 我們不懂得按著聖經的原則表達憤怒、哀傷、不滿或其他情緒,成日谷住谷住;
  • 我們成日「起晒槓」,不敢表露自己的軟弱;
  • 我們最怕有異議,「懶」係要和和氣氣;
  • 我們勁熱心事奉,其他乜都唔理,包括家人和自己;
  • 我們一有衝突就會扮無事,收埋收埋
  New York 的 New Life Fellowship 教會就是因為這樣,幾乎摺埋。但是,他們在面臨瓦解的痛苦中,學到了寶貴的功課:原來「真理」真的可以叫人從傷害中得到自由。這不是空談,是 Peter Scazzero 牧師的親身見證。
  課程內容參考:Scazzero, Peter & Warren Bird. The Emotionally Healthy Church. Grand Rapids: Zondervan, 2003.
1: 我地有乜問題? D O W N L O A D
2. 我地有幾成熟? D O W N L O A D / score sheet
3. 第一原則:唔好淨係睇表面 D O W N L O A D
4. 第二原則:破除昨日的捆綁 D O W N L O A D
5. 第三原則:活在破碎和脆弱中 D O W N L O A D / survey
6. 第四原則:接納限制是恩典 D O W N L O A D
7. 第五原則:擁抱傷痛和缺失 D O W N L O A D
8. 第六原則:道成肉身地去愛 D O W N L O A D
9. 經歷恩典 D O W N L O A D / program
10. 作個成熟門徒的下一步 D O W N L O A D

Copyright 2009 Alan Yu

Labels: , ,

thanks for share........

Post a Comment